08 Gru

Bezpieczeństwo w pracy

Czy sprawa ubioru może odgrywać istotną rolę w pracy?  Tak, i to najważniejszą. Z pozoru niegodna uwagi, w wielu sytuacjach chroni życie, poprawić komfort, a przez to wydajność naszej pracy. Ubrania ochronne mają ma za zadanie zabezpieczać pracownika przed niebezpieczeństwem wynikającym z przeprowadzanej przez niego pracy – zastępując przy tym lub przykrywając odzież osobistą. Jak wszyscy wiemy ,zagrożenia napotykane w pracy miewają różne konsekwencje – w zależności od profesji.

1111

Każdy element odzieży ochronnej roboczej musi być solidny a co za tym idzie zapewniać użytkującemu go pracownikowizabezpieczenie przed np. działaniem strumienia substancji chemicznej w postaci ciekłej. ma to istotne znaczenie w sytuacji osób pracujących ”w towarzystwie” niebezpiecznych substancjach chemicznych: gazów, par, cieczy czy drobnych cząstek stałych. Dobierając odpowiednie ubrania ochronne w takich zakładach pracy, należy wziąć pod uwagę stężenie chemikaliów, ich rodzaj oraz poziom działania.

Wiemy, jak ważna jest ochrona głowy. Aby czuć się komfortowo podczas noszenia kasku, musi być odpowiednio dobrany do głowy użytkownika. Kombinezon roboczy to następny element garderoby, który musi być odporny na niekorzystne warunki, a przy tym zapewniać komfort w czasie noszenia. Funkcjonalny kombinezon roboczy wzbogacony jest o pożyteczne kieszenie, które możemy wypełnić potrzebnymi podczas pracy narzędziami – na budowie miarką, w warsztacie ślusarskim kluczami.

25 Paź

Odzież ostrzegawcza zastosowanie i wymagania

Zapewnianie ochrony pracowników przed silnym nasłonecznieniem

Ostre nasłonecznienie latem powoduje wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń w budynkach. Redukcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w takim wypadku możliwa jest np. przez zamontowanie lekkich, stałych żaluzji przeciwsłonecznych, montowanych na konstrukcji zewnętrznej budynku, które chronią przed niepożądanym wzrostem temperatury wewnątrz budynku. Można również zastosować system zewnętrznych lameli zacieniających o nachyleniu stałym lub zmiennym lub żaluzje lub rolety w oknach pomieszczeń znajdujących się od nasłonecznionej strony.
W przypadku konieczności stosowania na stanowisku pracy (na zewnątrz pomieszczeń przy wysokich temperaturach powietrza) specjalistycznej odzieży ochronnej, zabezpieczającej pracownika przed czynnikami szkodliwymi (np. biologicznymi) konieczne jest, jak dowodzą badania prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, skracanie czasu pracy w takiej odzieży ochronnej.
W miejscach i na stanowiskach pracy nasłonecznionych możecie również ustawiać namioty, ewentualnie montować „markizy” lub daszki chroniące pracownika przed promieniami słonecznymi.

 

Przykład
Pracodawca postawił nad wykopem, w którym pracują robotnicy, namiot ogrodowy zacieniający pracujących w wykopie.
Dobre praktyki wskazują także, aby zapewniać możliwości obmycia całego ciała po wykonaniu prac fizycznych wszystkim grupom pracowników, nie tylko tym wskazanym przez przepisy. Należy zauważyć, że pracodawcy coraz częściej zapewniają tę możliwość swoim pracownikom.
Jeszcze innym środkiem jest naklejanie bezpośred¬nio na szybę folii redukującej promieniowanie UV. Przy stosowaniu takich folii warto upewnić się, czy nie zmienia się barwa światła dziennego. Zmiana barwy światła dziennego może niekorzystnie wpływać na samopoczucie pracowników i stanowić czynnik uciążliwy środowiska pracy.

Ochrona przed nasłonecznieniem przy pracy na zewnątrz
W przypadku wykonywania przez pracowników pracy na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach o silnym nasłonecznieniu (rolnicy, pracownicy branży budowlanej), należy koniecznie zabezpieczyć takich pracowników przed negatywnym wpływem promieniowania UV. Pracownicy w miejscach z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych powinni być wypo¬sażeni i nosić nakrycie głowy. Natomiast jeżeli na stanowisku pracownik powinien korzystać z odzieży roboczej, ma być w miarę możliwości przewiewna i lekka.

W przypadku konieczności stosowania na stanowisku pracy (na zewnątrz pomieszczeń przy wysokich temperaturach powietrza) specjalistycznej odzieży ochronnej (zobacz sklep z odzieżą ochronną – www.gvarant.pl/pl/odziez-robocza) , zabezpieczającej pracownika przed czynnikami szkodliwymi (np. biologicznymi) konieczne jest, jak dowodzą badania prowadzone w Centralnym
Instytucie Ochrony Pracy, skracanie czasu pracy w takiej odzieży. W miejscach i na stanowiskach pracy nasłonecznionych możecie również ustawiać namioty, ewentualnie montować „markizy” lub daszki chroniące pracownika przed promieniami słonecznymi.

07 Paź

Odzież robocza dla pracownika pracującego zimą na dworze

Odzież robocza dla pracownika pracującego zimą na dworze

Jaką odzież roboczą należy zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę na dworze zimą?

Pracownikom wykonującym pracę na dworze zimą należy zapewnić odzież roboczą, taką jak:
• kurtka lub kombinezon ocieplany,
• nakrycie głowy ocieplane,
• rękawice z warstwą nieprzemakalną,
• koszula flanelowa.

Pamiętajcie, że to pracodawca ustala rodzaje odzieży roboczej, której powinny być stosowanie przez pracowników wykonujących pracę na dworze zimą, a także przewidywane okresy użytkowania tej odzieży.

Podstawa prawna

art. 2378 § 1 Kodeksu pracy

07 Paź

Przepisy dotyczące odzieży roboczej

Zgodnie z art. 2377 Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.), pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach w przypadku, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może także ustalić stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2377 par. 2 k.p.). W takim przypadku pracownikom używającym własnej odzieży roboczej pracodawca wypłaca ekwiwalent za jej używanie w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny (art. 2377 par. 4 k.p.). Jednakże używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne na stanowiskach pracy, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi (art. 2377 par. 3 k.p.).

Odzież i obuwie robocze są własnością pracodawcy. I to pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Obowiązkiem pracodawcy jest także pranie, konserwacja, naprawa, odpylanie, odkażanie odzieży i obuwia (art. 2379 par. 2 k.p.). Na zasadzie wyjątku od zasady, jeśli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży, obowiązki w tym zakresie mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art. 2379 par. 3 k.p.). Nie można jednak powierzyć pracownikowi obowiązku prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży roboczej w sytuacji, gdy w wyniku stosowania w procesie pracy uległa ona skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi (23710 par. 2 k.p.).

Przepisy prawa pracy stanowią, że odzież i obuwie robocze dostarczane są pracownikom nieodpłatnie (2377 par. 1 k.p.). Co oznacza, że nie jest możliwa sytuacja, w której pracodawca obciążyłby kosztami jej zakupu pracowników. Odzież powinna być dostarczona pracownikowi przed podjęciem pracy na danym stanowisku, a jej przydział powinien zostać odnotowany w imiennej karcie ewidencyjnej prowadzonej odrębnie dla każdego pracownika (par. 8 pkt. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U. Nr 62, poz. 286, ze zm.).

Dostarczana konkretnemu pracownikowi odzież robocza powinna być zgodna z Polskimi Normami i mieć odpowiednie właściwości użytkowe, ale także powinna być dostosowana do specyfiki pracy oraz cech fizycznych organizmu danego pracownika. Rzadko bowiem zdarza się, że zatrudnieni pracownicy mają podobny wzrost i wagę. Tym samym odzież robocza dla konkretnego pracownika powinna być wybrana i przydzielona przy uwzględnieniu jego cech fizycznych, takich jak wzrost, waga i w tym sensie można powiedzieć, że jest ona zindywidualizowana.

shutterstock_221410102

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie rodzaju odzieży i obuwia roboczego stosowanego przez pracowników, ale również przewidywalnych okresów ich użytkowania (art. 2378 par. 1 k.p.). Ponadto przydzielanie odzieży i obuwia roboczego powinno odbywać się po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami (np. związkami zawodowymi) – art. 23711a par. 1 pkt. 4 k.p. Zasady wyposażania pracowników w ubranie robocze powinny zostać zawarte w treści regulaminu pracy (art. 1041 par. 1 pkt. 1 k.p.) lub innych przepisów wewnątrzzakładowych, np. zakładowy układ zbiorowy pracy.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują norm określających, jakie rodzaje odzieży i obuwia roboczego, w jakiej ilości powinny być pracownikom na określonych stanowiskach przydzielone. Niegdyś normy takie zawierała uchwała nr 44 Rady Ministrów z 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej (M.P. Nr 14, poz. 109, ze zm.), uchylona w 1996 r., a przed nią uchwała nr 136 Rady Ministrów z 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej (M.P. Nr 19, poz. 168, ze zm.). Obecnie ustalenia co do rodzaju i ilości odzieży oraz przewidywalnego okresu jej użytkowania powinny zostać określone w przepisach wewnątrzzakładowych. Okres używalności powinien uwzględniać rodzaj i jakość materiału, z jakiego odzież i obuwie jest wykonana, a także sposób wykonywania pracy na danym stanowisku. Okres używalności odzieży roboczej zależy więc w dużej mierze od konkretnych warunków pracy panujących w danym zakładzie pracy, a więc stosowanej technologii, stanu maszyn, stopnia brudzenia i niszczenia odzieży itp.

 

Odzież robocza jest własnością pracodawcy, a wiec w sytuacji, gdy stosunek pracy ustaje, pracownik jest zobowiązany zwrócić ją pracodawcy. Jeśli zwrócona odzież robocza nadaje się do użytku (tj. nie utraciła swoich właściwości i nie upłynął jeszcze ustalony okres użytkowania), dopuszczalne jest ponowne jej przydzielenie innym pracownikom za wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia, jeżeli tylko została ona odpowiednio zdezynfekowana, wyczyszczona. Sytuacja taka może mieć miejsce, np. w przypadku, gdy pracownik otrzymał nową odzież roboczą i po kilku tygodniach jej używania stosunek pracy ustał. Zatem pracownik przyjęty na jego miejsce może otrzymać tę samą odzież roboczą (czystą, odpowiednio zdezynfekowaną), jeżeli jej stan pozwala na jej dalsze użytkowanie, nie upłynął jeszcze okres jej używalności i pasuje ona na nowego pracownika – obaj pracownicy są podobnego wzrostu i postury.

Ważne: Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez odzieży i obuwia roboczego, jeśli pracuje na stanowisku, na którym używanie odzieży jest niezbędne (art. 2379 par. 1 k.p.) i jeśli taka odzież zostanie mu przydzielona, obowiązkiem pracownika jest jej używać zgodnie z przeznaczeniem (art. 211 pkt. 4 k.p.).

07 Paź

Środki ochrony indywidualnej – odzież

Pracodawca powinien dostarczyć swoim pracownikom wyposażenie oraz sprzęt i narzędzia pomocnicze zapewniające bezpieczne warunki pracy. Środki te muszą posiadać oznakowanie CE. Obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków i urządzeń ochrony indywidualnej, jeżeli ich stosowanie w danym miejscu pracy jest obowiązkowe, np. używanie obuwia robo­czego i / lub ochronnego

Ubrania robocze 

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie pracy i zdrowia pracownicy powinni być ubrani w sposób, nie stwarzający zagrożenia wypadkowego.
Zanim rozpoczniesz pracę zdejmij zegarek i biżuterię, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie.
Zwiąż długie włosy, w sposób zabezpieczający je przed wciągnięciem przez części maszyn i urządzeń.
Wzrost ryzyka wypadku powoduje zapalniczka noszona w kieszeni. Zalecane jest używanie zapałek zamiast zapalniczki.
Na ubraniu roboczym powinny widnieć imię pracownika i nazwa pracodawcy.

Odzież robocza
Upewnij się, że rozmiar dostarczonej ci odzieży roboczej i ochronnej jest odpowiedni oraz nie jest ona zniszczona. Zbyt duża lub zniszczona odzież, może zaczepić się o wystające elementy lub zostać wciągnięta i utknąć w obracających się częściach maszyn.
Brudna odzież robocza i ochronna traci swoje właściwości ochronne i użytkowe, w razie potrzeby należy ją zmienić. Brudna odzież również brudzi bieliznę. Brudne kombinezony oraz syntetyczna bielizna może łatwo ulec zapaleniu. Odzież zanieczyszczona czystym tlenem łatwo ulega zapłonowi.

Sprawdź ofertę na odzież roboczą w największym sklepie bhp w internecie.
Jeżeli wykonujesz prace pożarowo niebezpieczne używaj atestowanej odzieży trudnopalnej. Jest ona widocznie oznakowana. Podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych nie zale¬cane jest noszenie bielizny syntetycznej.
Po zakończeniu dnia pracy należy się umyć oraz zmienić odzież – do tego celu są przeznaczone pomieszczenia socjalne. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobne damskie i męskie pomieszczenia socjalne w miejscu pracy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

22 Wrz

Czy odzież robocza jest tylko do pracy ?

Gdzie odzież robocza jest potrzebna ?

Wydaje się że jest niezbędna niemal wszędzie! Gdziekolwiek się obrócisz, to jest prawdopodobne, że jest zobaczysz człowieka używającego elementów ochronnych (okulary, rękawice, kask, buty) lub ubranego w odzież roboczą .

Nawet dla „normalnych” ludzi takie elementy jak, odzież robocza i bezpieczeństwo są potrzebne. Odzież robocza, buty, okulary i rękawice bardzo pomaga w zapobieganiu kontuzji i utrzymaniu bezpiecznie podczas podejmowania prac konserwacyjnych w domu lub w ogrodzie,
używanie odzieży ostrzegawczej może zapewnić bezpieczeństwo i widoczność podczas spaceru, joggingu, jazdy na rowerze lub w nocy.

shutterstock_2093898611
Kurtka z elementami odblaskowymi, lub pracownika budowlanego z ochronnymi butami i grubymi rękawicami. Krótko mówiąc, czy w pracy lub w domu, musisz najpierw dokładnie rozważyć różne zagrożenia w danym miejscu pracy.

22 Wrz

Po co ta odzież ?

Odzież roboczą i obuwie możesz kupić wszędzie.  Od pracownika budowy , który potrzebuje twardego kasku, rękawic i ochronnego obuwia
do przełożonego którego trzeba zaopatrzyć w marynarką wysokiej jakości. Bezpieczeństwo to podstawowym zagadnienie i elementem życia, szczególnie dla tych zawodów, w których środowisko pracy jest obarczona potencjalnych zagrożeniem.

shutterstock_154288886 — kopia

Częściowo ze względu na zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które regulują warunki, w których pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy, a częściowo ze względu na zmiany w podejściu pracodawców do bezpieczeństwa, na ogół w większym stopniu należy zadbać o dobro swoich pracowników, nastąpił ogromny wzrost popytu na odzież ochronną i odzież do pracy.

 

Ale czy  zaopatrzenie w odzieży ochronną i obuwie rzeczywiście jest niezbędne dla osób pracujących w niebezpiecznych zawodach?

Nawet jeśli pominiemy wymogi prawne podyktowane prawami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, odpowiedź jest jedna: zdecydowane tak. Obuwie ochronne i odzież robocza jest przeznaczony wyłącznie do celów ochrony użytkownika w sytuacjach, w których występuje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia. Może również zapewnić dodatkowe zabezpieczenie, komfort i ciepło, a także zapewniają chociażby lepsżą widoczność czy ochronę słuchu.
W interesie zarówno pracodawcy i pracownika jest  bezpieczeństwo w pracy. Zapobieżeniu szkodom lub zminimalizowanie skutków wypadków dla pracowników oszczędza nie tylko bolesną podróż do szpitala, ale poniesione koszty pracodawcy przez utratę wydajności. Lepiej zapłacić niewielką kwotę na kilka istotnych elementów odzieży roboczej bezpieczeństwa niż zapłacić za rannego lub chorego pracownia!